Tuesday, 24 February 2015

How to make an asymmetric circle skirt with pleats/Πως φτιάχνω ασύμμετρη κυκλική φούστα με πιέτες


How to make an asymmetric circle skirt with pleats
Πως φτιάχνω ασύμμετρη κυκλική φούστα με πιέτες
I found on pinterest the link below. This post is really nice because we can find there a variety of skirt patterns. So I decided to make an asymmetric circle skirt with pleats.
Βρήκα στο pinterest το παρακάτω link. Αυτή η ανάρτηση είναι πραγματικά καλή επειδή μπορούμε να βρούμε μια πληθώρα από πατρόν για φούστες. Έτσι αποφάσισα να φτιάξω μια ασύμμετρη κυκλική φούστα με πιέτες.

http://shuidi2011.blog.163.com/blog/static/186770370201289103547561/?suggestedreading&wumii

The fabric is the rest of the black coat. It is also very old and I don’t want to see it again with my no sewn fabrics.
Αυτό το ύφασμα είναι το υπόλοιπο από το μαύρο παλτό. Είναι και πολύ παλιό και δε θέλω να το ξαναδώ με τα άραφτα υφάσματά μου.
Draw the inner circle. I want a full circle skirt. In this case I have to divide my waist by 6,28 (My post, my video concerning circles in sewing). But I want pleats. Thus I divide the waist by 3,24. This gives a half circle skirt. If I double the pieces I will have a full circle skirt.
Σχεδιάζω τον εσωτερικό κύκλο. Θέλω μια κυκλική φούστα (ολόκληρος κύκλος). Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διαιρέσω τη μέση διά 6,28 (η ανάρτησή μου, το βίντεό μου σχετικά με τους κύκλους στη ραπτική). Όμως, θέλω πιέτες. Έτσι, διαιρώ τη μέση διά του 3,14. Αυτό δίνει ημικυκλική φούστα. Αν διπλασιάσω τα κομμάτια θα έχω ολόκληρο κύκλο.
Fold the fabric in order to have 4 layers (for the half circle without pleats I need 2 layers). Furthermore, manage the length difference.
Διπλώνω το ύφασμα για να έχω 4 φύλλα (για το μισό κύκλο χωρίς πιέτες χρειάζομαι 2 φύλλα).
My criterion concerning the length difference is a problem that my fabric has and I want to avoid it.
Το κριτήριό μου σχετικά με τη διαφορά μήκους είναι ένα πρόβλημα που έχει το ύφασμά μου και θέλω να το αποφύγω.


Mark the length of the front piece. The fabric problem remains out.
Σημαδεύω το μήκος του εμπρός κομματιού. Το πρόβλημα του υφάσματος παραμένει εκτός
Cut the front part
Κόβω το εμπρός κομμάτι


Mark the length of the back (longer) piece.
Σημαδεύω το μήκος του πίσω (μακρύτερου) κομματιού
Cut the back seam
Κόβω την πίσω ραφή


The inner circle perimeter is 136cm (34cmx4 layers). 136cm/5cm pleat=27,2=27cm. 27cm/2 =13,6=14. 14x5=70cm =69 the waist.
Η περίμετρος εσωτερικού κύκλου είναι 136 cm (34cmx4 φύλλα). 136cm/5cm πιέτα=27,2=27cm. 27cm/2 =13,6=14. 14x5=70cm =69 η μέση.Pin every 5cm
Καρφιτσώνω κάθε 5cm


Secure the pleats.
Σταθεροποιώ τις πιέτες


Cut the belt from the available fabric.
Κόβω το ζωνάκι από το διαθέσιμο ύφασμα
I don’t have a black zipper. I don’t care. I cut a long belt and I leave the part of the zipper open. The bow of the belt hides the opening. I don’t want to use interfacing although the fabric is heavy.
The results are great. I was dancing and the skirt didn’t move from my waist although I had a little fear.
Δεν έχω μαύρο φερμουάρ. Δε με νοιάζει. Κόβω μια μακριά ζώνη και αφήνω το τμήμα του φερμουάρ ανοιχτό. Ο φιόγκος της ζώνης κρύβει το άνοιγμα. Δεν θέλω να χρησιμοποιήσω ενίσχυση παρόλο που το ύφασμα είναι βαρύ.
Τα αποτελέσματα είναι υπέροχα. Χόρευα και η φούστα δεν κινήθηκε από τη μέση μου παρόλο που είχα ένα μικρό φόβο.

Saturday, 21 February 2015

Mermaid costumes. The old and the new / Στολές γοργόνας. Η παλιά και η καινούρια


Mermaid costumes. The old and the new
Στολές γοργόνας. Η παλιά και η καινούρια

This post is dedicated to my cousin but most of all a dear friend Roula. She is the “mermaid” that you can see in this photo. I want to thank her because she gave me her permission to publish these photos
I found these photos and I remembered the moments that had together many years ago especially when we lived together. It was a great period with a lot of laugh.
Αυτή η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στην ξαδέλφη μου και αγαπητή φίλη Ρούλα. Είναι η “γοργόνα” που βλέπετε στη φωτογραφία. Θέλω να την ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδειά της να δημοσιεύσω αυτές τις φωτογραφίες.
Βρήκα αυτές τις φωτογραφίες και θυμήθηκα τις στιγμές που είχαμε μαζί πολλά χρόνια πριν ειδικά όταν ζούσαμε μαζί. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος με πολύ γέλιο.This photo shows a mermaid costume constructed by my mother.
I remember that I and my cousin were guests at a masked ball. My costume is not handmade. I found it in a shop with theatrical costumes. What about my cousin? We were starting to say ideas concerning her costume. Somebody said “mermaid”.
Αυτή η φωτογραφία δείχνει μια στολή γοργόνας κατασκευασμένη από τη μητέρα μου.
Θυμάμαι ότι εγώ και η εξαδέλφη μου ήμαστε καλεσμένες σε μασκέ πάρτι. Η στολή μου δεν είναι χειροποίητη. Τη βρήκα σε ένα κατάστημα με κουστούμια θεάτρου. Με  την ξαδέλφη τι γίνεται; Αρχίσαμε να λέμε ιδέες σχετικά με τη στολή της. Κάποιος είπε “γοργόνα”


At this moment my mother said “I think that I have a piece of fabric appropriate for mermaids. Let me see”. She found the piece and that was the beginning.
How did she make the costume? The skirt is a rectangle with one seam. The tail is filled with a material appropriate to fill pillows. The problem was that the very long skirt makes the movements more difficult. A clasp at the back of the skirt faced this problem. My cousin can hang the tail whenever she likes. Roula still has this costume.
The mermaid costume was really nice but the most important thing is that we had great time (a lot of laugh) during the costume construction, the metamorphosis process and at the ball.
Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου είπε “Νομίζω ότι έχω ένα ύφασμα κατάλληλο για γοργόνες. Αφήστε να δω”. Βρήκε το κομμάτι και αυτή ήταν η αρχή.
Πως έφτιαξε τη στολή; Η φούστα είναι ένα παραλληλόγραμμο με μια ραφή. Η ουρά είναι γεμισμένη ένα υλικό, κατάλληλο για  γέμισμα μαξιλαριών.
Το πρόβλημα ήταν ότι η πολύ μακριά ουρά κάνει τις κινήσεις πιο δύσκολες. Μια κόπιτσα στο πίσω μέρος της φούστας αντιμετώπισε το πρόβλημα. Η ξαδέλφη μου μπορεί να κρεμάει την ουρά όποτε θέλει. Η Ρούλα ακόμα την έχει αυτή στολή
Η στολή της γοργόνας ήταν πραγματικά καλή αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι περάσαμε υπέροχα (πολύ γέλιο) κατά τη διάρκεια της κατασκευής της στολής, της μεταμόρφωσης και του πάρτι.


I found these photos and I thought to make a different mermaid costume. The construction is presented to my video here.
This costume has a lot of work. The organza ribbons are stitched by hand with transparent thread and the beads are stitched one by one. Too much work for a costume. I don’t really care because it is very easy to cut the extra length and have an evening dress.
Roula, I don’t write the date of this ball although it is written at the back side of the photos.
Βρήκα αυτές τις φωτογραφίες και σκέφτηκα να φτιάξω μια διαφορετική στολή γοργόνας. Η κατασκευή παρουσιάζεται στο βίντεό μου εδώ.
Αυτή η στολή έχει πολύ δουλειά. Οι κορδέλες οργάντζας ράφτηκαν στο χέρι με διάφανη κλωστή και οι χάντρες είναι στερεωμένες μία προς μία. Δε με νοιάζει πραγματικά επειδή είναι πολύ εύκολο να κόψω το έξτρα μήκος και να έχω ένα βραδινό φόρεμα.
 Ρούλα, δεν γράφω την ημερομηνία του πάρτι παρόλο που είναι γραμμένη στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών.

Thursday, 12 February 2015

An easy bread recipe / Μια εύκολη συνταγή για ψωμίAn easy bread recipe
Μια εύκολη συνταγή για ψωμί
I like to make bread. That is the reason that I test bread recipes. Bread making is traditionally time consuming. The bread recipe that I choose to follow depends on the required time that the recipe suggests.
Μου αρέσει να φτιάχνω ψωμί. Αυτός είναι ο λόγος που δοκιμάζω συνταγές ψωμιού. Η παρασκευή του ψωμιού παραδοσιακά είναι χρονοβόρα διαδικασία. Η συνταγή ψωμιού που διαλέγω να ακολουθήσω εξαρτάται από το απαιτούμενο χρόνο που η συνταγή προτείνει.
When there is no time at all I cook the express bread. This is really express. No time for dough to rise.
When I have more time I follow the instructions that the yeast recipe suggests.
Όταν δεν έχω καθόλου χρόνο μαγειρεύω το ψωμί εξπρές. Αυτό είναι πραγματικά εξπρές. Μηδέν χρόνος για να φουσκώσει το ζυμάρι. Όταν έχω περισσότερο χρόνο ακολουθώ τις οδηγίες που προτείνει η μαγιά
I like to communicate with people. When I have to go to the garage for a car service I have great time because I have good communication with the secretary of the garage. This friend told me that she cooks pizza dough using carbonated water. I thought to make bread with soda water. I made the experiment and the results are here.
Μου αρέσει να επικοινωνώ με τους ανθρώπους. Όταν πρέπει να πάω το αυτοκίνητο στο συνεργείο για σέρβις, περνάω πολύ ωραία γιατί έχω καλή επικοινωνία με τη γραμματέα του συνεργείου. Αυτή η φίλη μου είπε ότι φτιάχνει ζύμη για πίτσα με ανθρακούχο νερό. Σκέφτηκα να φτιάξω ψωμί με σόδα. Έκανα το πείραμα και τα αποτελέσματα είναι εδώ.
The bread recipe of the yeast suggests
1kg of flour, 2 and ½ cups of water, around 20gr dry yeast, ¼ cup of oil, sugar and salt.
I replaced the water with carbonated water. I didn’t warm any of the ingredients.
Η συνταγή που προτείνει η μαγιά είναι
1 κιλό αλεύρι, 2 και ½ κούπα νερό, περίπου 20gr ξερή μαγιά, ¼ της κούπας λάδι, ζάχαρη και αλάτι
Αντικατέστησα το νερό με ανθρακούχο νερό. Δεν ζέστανα κανένα από τα υλικά.

1 kgr of flour / αλεύρι

20gr of yeast / μαγιά

60ml of oil / ελαιόλαδο


1 tablespoon of salt / 1 κ.σ. αλάτι
3 tablespoons of sugar / 3 κ.σ. ζάχαρη

The mixture / Το μείγμα

Carbonated water /Ανθρακούχο νερό

2 and a half cups / 2μιση κούπες

Stirr / Ανακατεύω

Knead / Ζυμώνω

Form a ball / Φτιάχνω μπάλα

To the oven at 35 degrees of Celsious / Στο φούρνο

1 hour later

1 ώρα αργότερα

Press / Πιέζω

After kneading / Μετά το ζύμωμα

To the form / Στη φόρμα

Press / Πιέζω


Half an hour later. Turn the oven at 200 degrees of Celsious / Μισή ώρα αργότερα. Ανεβάζω τη θερμοκρασία στους 200 βαθμούς

30-40minutes later / 30-40 λεπτά αργότερα


The bread is really very tasty.

Close the bread that you cannot consume in the next 2 days in a plastic bag and place it into the freezer. This will keep it fresh
Το ψωμί είναι πράγματι πολύ νόστιμο.
Κλείστε το ψωμί που δεν μπορείτε να καταναλώσετε τις επόμενες 2 μέρες σε μια πλαστική σακούλα και βάλτε το στον καταψύκτη. Αυτό θα το κρατήσει φρέσκο.