Saturday, 21 February 2015

Mermaid costumes. The old and the new / Στολές γοργόνας. Η παλιά και η καινούρια


Mermaid costumes. The old and the new
Στολές γοργόνας. Η παλιά και η καινούρια

This post is dedicated to my cousin but most of all a dear friend Roula. She is the “mermaid” that you can see in this photo. I want to thank her because she gave me her permission to publish these photos
I found these photos and I remembered the moments that had together many years ago especially when we lived together. It was a great period with a lot of laugh.
Αυτή η ανάρτηση είναι αφιερωμένη στην ξαδέλφη μου και αγαπητή φίλη Ρούλα. Είναι η “γοργόνα” που βλέπετε στη φωτογραφία. Θέλω να την ευχαριστήσω που μου έδωσε την άδειά της να δημοσιεύσω αυτές τις φωτογραφίες.
Βρήκα αυτές τις φωτογραφίες και θυμήθηκα τις στιγμές που είχαμε μαζί πολλά χρόνια πριν ειδικά όταν ζούσαμε μαζί. Ήταν μια πολύ ωραία περίοδος με πολύ γέλιο.This photo shows a mermaid costume constructed by my mother.
I remember that I and my cousin were guests at a masked ball. My costume is not handmade. I found it in a shop with theatrical costumes. What about my cousin? We were starting to say ideas concerning her costume. Somebody said “mermaid”.
Αυτή η φωτογραφία δείχνει μια στολή γοργόνας κατασκευασμένη από τη μητέρα μου.
Θυμάμαι ότι εγώ και η εξαδέλφη μου ήμαστε καλεσμένες σε μασκέ πάρτι. Η στολή μου δεν είναι χειροποίητη. Τη βρήκα σε ένα κατάστημα με κουστούμια θεάτρου. Με  την ξαδέλφη τι γίνεται; Αρχίσαμε να λέμε ιδέες σχετικά με τη στολή της. Κάποιος είπε “γοργόνα”


At this moment my mother said “I think that I have a piece of fabric appropriate for mermaids. Let me see”. She found the piece and that was the beginning.
How did she make the costume? The skirt is a rectangle with one seam. The tail is filled with a material appropriate to fill pillows. The problem was that the very long skirt makes the movements more difficult. A clasp at the back of the skirt faced this problem. My cousin can hang the tail whenever she likes. Roula still has this costume.
The mermaid costume was really nice but the most important thing is that we had great time (a lot of laugh) during the costume construction, the metamorphosis process and at the ball.
Εκείνη τη στιγμή η μητέρα μου είπε “Νομίζω ότι έχω ένα ύφασμα κατάλληλο για γοργόνες. Αφήστε να δω”. Βρήκε το κομμάτι και αυτή ήταν η αρχή.
Πως έφτιαξε τη στολή; Η φούστα είναι ένα παραλληλόγραμμο με μια ραφή. Η ουρά είναι γεμισμένη ένα υλικό, κατάλληλο για  γέμισμα μαξιλαριών.
Το πρόβλημα ήταν ότι η πολύ μακριά ουρά κάνει τις κινήσεις πιο δύσκολες. Μια κόπιτσα στο πίσω μέρος της φούστας αντιμετώπισε το πρόβλημα. Η ξαδέλφη μου μπορεί να κρεμάει την ουρά όποτε θέλει. Η Ρούλα ακόμα την έχει αυτή στολή
Η στολή της γοργόνας ήταν πραγματικά καλή αλλά το πιο σημαντικό πράγμα είναι ότι περάσαμε υπέροχα (πολύ γέλιο) κατά τη διάρκεια της κατασκευής της στολής, της μεταμόρφωσης και του πάρτι.


I found these photos and I thought to make a different mermaid costume. The construction is presented to my video here.
This costume has a lot of work. The organza ribbons are stitched by hand with transparent thread and the beads are stitched one by one. Too much work for a costume. I don’t really care because it is very easy to cut the extra length and have an evening dress.
Roula, I don’t write the date of this ball although it is written at the back side of the photos.
Βρήκα αυτές τις φωτογραφίες και σκέφτηκα να φτιάξω μια διαφορετική στολή γοργόνας. Η κατασκευή παρουσιάζεται στο βίντεό μου εδώ.
Αυτή η στολή έχει πολύ δουλειά. Οι κορδέλες οργάντζας ράφτηκαν στο χέρι με διάφανη κλωστή και οι χάντρες είναι στερεωμένες μία προς μία. Δε με νοιάζει πραγματικά επειδή είναι πολύ εύκολο να κόψω το έξτρα μήκος και να έχω ένα βραδινό φόρεμα.
 Ρούλα, δεν γράφω την ημερομηνία του πάρτι παρόλο που είναι γραμμένη στην πίσω πλευρά των φωτογραφιών.

1 comment:

  1. Nice reading, I love your content. This is really a fantastic and informative post. Keep it up and if you are looking for mermaid costumes then visit Erhiem

    ReplyDelete