Saturday, 17 August 2019

DIY secretary desk from shelf/Φτιάχνω σεκρετέρ από ράφι


Secretary from a shelf (80cm width) and desk organizer pieces (I found 3 of 20cm and 2 of 10cm). Chalk paints, wooden braid, wax, napkin and decoupage glue, acrylic varnish, wood glue, bolts are the main materials of this project.
Σεκρετέρ από ένα ράφι (80cm πλάτος) και συρταριέρες γραφείου (βρήκα 3 των 20cm και 2 των 10cm). Χρώματα κιμωλίας, ξυλόγλυπτη τρέσα, κερί, χαρτοπετσέτα και κόλλα ντεκουπάζ, ακρυλικό βερνίκι, ξυλόκολλα, βίδες είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.Monday, 12 August 2019

DIY side table from old drawer/Φτιάχνω βοηθητικό τραπεζάκι από παλιό συρτάρι


Making a side table from an old drawer. A wooden rectangle (I.e OSB), Stool (for the legs), chalk paints, liquid wax, ricepaper, decoupage glue, polyurethane varnish, stencil and pearl effect paste are the main materials of this project.

Φτιάχνοντας ένα βοηθητικό τραπεζάκι από ένα παλιό συρτάρι. Ένα ξύλινο παραλληλόγραμμο (π.χ. OSB), σκαμπό
(για τα πόδια), χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί, ριζόχαρτο, κόλλα ντεκουπάζ, βερνίκι πολυουρεθάνης, στένσιλ και πάστα εφέ της πέρλας είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.
Sunday, 11 August 2019

DIY easy canvas art-Indian dreams/Εύκολη τεχνική σε καμβά


Easy mixed media on canvas. Tela Self adhesive ricepaper, chalk paints Almost Black, Nordic white and Cloud Sky, decoupage glue, white acrylic paint, silver acrylic paint, metallic white acrylic paint, stencil with trees and dreamcatcher and 2 canvases 40x50cm and 50x70cm

Εύκολο έργο σε καμβά. Αυτοκόλλητο ριζόχαρτο Tela, χρώματα κιμωλίας Almost Black, Nordic white και Cloud Sky, κόλλα ντεκουπάζ, άσπρο ακρυλικό, ασημί ακρυλικό, μεταλλικό ακρυλικό, στένσιλ με δέντρα και ονειροπαγίδα και 2 καμβάδες  40x50cm και 50x70cm

Saturday, 10 August 2019

DIY wooden handbag decoupage/Ντεκουπάζ σε ξύλινη τσάντα


Napkin decoupage on wooden handbag. Wooden handbag (find the link below), Primer, Napkin, decoupage glue, white and black acrylic paints, white, black and silver metallic paints and acrylic varnish.
Ντεκουπάζ χαρτοπετσέτας σε ξύλινη τσάντα. Ξύλινη τσάντα (βρείτε το link κάτω), αστάρι, χαροπετσέτα, κόλλα ντεκουπάζ, άσπρο και μαύρο ακρυλικό, άσπρο, μαύρο και ασημί μεταλλικό ακρυλικό και ακρυλικό βερνίκι.

Tuesday, 30 July 2019

DIY wooden box with mirror (paper decoupage)/Ξύλινο κουτί με καθρέπτη (ντεκουπάζ χαρτιού)


Paper decoupage on a wooden box with mirror. Chalk paints, liquid wax, paper, decoupage glue, acrylic varnish, stencils, 3d paints and wax patina are the materials of this project.

Ντεκουπάζ χαρτιού σε ξύλινο κουτί με καθρέπτη. Χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί, χαρτί για ντεκουπάζ, κόλλα ντεκουπάζ, ακρυλικό βερνίκι, στένσιλ, μπογιές 3d και κηροπατίνα είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.


Monday, 29 July 2019

DIY mini table top dresser decoupage/Ντεκουπάζ σε μικρή επιτραπέζια συρταριέρα


Napkin decoupage on mini table top wooden dresser. Primer, napkin, decoupage glue, acrylic varnish, acrylic paints, white metallic paint, stencil and modeling paste are the main materials of this project.

Ντεκουπάζ χαρτοπετσέτας σε μικρή ξύλινη επιτραπέζια συρτατριέρα. Αστάρι, χαρτοπετσέτα, κόλλα ντεκουπάζ, ακρυλικό βερνίκι, ακρυλικά χρώματα, μεταλλικό άσπρο χρώμα, στένσιλ, και πάστα διαμόρφωσης είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.


The drawer is a little bit damaged. I like its shape thus, I took the decision to repair it with wood glue and modeling clay.
Η συρταριέρια είναι λίγο φθαρμένη. Μου αρέσει το σχήμα της έτσι, πήρα την απόφαση να την επισκευάσω με ξυλόκολλα και πηλό.


Saturday, 27 July 2019

DIY mirror update-roses/Ανακαίνιση καθρέπτη-τριαντάφυλλα


Wooden wall mirror  update. Chalk paints, liquid wax and sandpaper, napkin, decoupage glue and varnish, stencils and 3d paints are the main materials of this project.

Ανακαίνιση ξύλινου επίτοιχου καθρέπτη. Χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί και γυαλόχαρτο, χαρτοπετσέτα κόλλα ντεκουπάζ και βερνίκι, στένσιλ και μπογιές 3d είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.


Saturday, 13 July 2019

DIY console table update/Ανακαίνιση κονσόλαςConsole table update. Primer, chalk paints, liquid wax and sandpaper are the main materials of this project.
Ανακαίνιση κονσόλας. Αστάρι, χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί και γυαλόχαρτο είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.Monday, 17 June 2019

DIY working bench/Πάγκος εργασίας


I took the decision to transfer my crafts working space. I have to confess that I was flirting the idea to stop doing crafts and just throw all the crafts and materials into the garbage because my house became something between workshop and storeroom. My friends encouraged me to continue to do crafts and to find a place to work.

So, I found a place. I have a million of things to do in order to make it a workshop.
Πήρα την απόφαση να μεταφέρω τον χώρο εργασίας των χειροτεχνιών μου. Πρέπει να ομολογήσω ότι φλέρταρα με την ιδέα να σταματήσω να κάνω χειροτεχνίες και να πετάξω όλες τις χειροτεχνίες και τα υλικά στα σκουπίδια γιατί το σπίτι μου έγινε κάτι μεταξύ εργαστηρίου και αποθήκης. Οι φίλοι μου με ενθάρρυναν να συνεχίσω να κάνω χειροτεχνίες και να βρω ένα μέρος για να δουλεύω.
Έτσι, βρήκα ένα χώρο. Έχω ένα εκατομμύριο πράγματα να κάνω για να το κάνω   εργαστήριο.Workbenches are very important. Before go for shopping I made a visit into the basement. And oh! I found some things that I can use.
I found two new melamine pieces (kitchen pieces) 1.95x0.60m that never used. I also found metallic IKEA dressers (Antonius). Excellent! I can make a workbench with dressers.

Οι πάγκοι εργασίας είναι πολύ σημαντικοί. Πριν πάω για ψώνια έκανα μια επίσκεψη στο υπόγειο. Και ω! Βρήκα κάποια πράγματα που μπορώ να χρησιμοποιήσω.
Βρήκα δύο καινούρια κομμάτια μελαμίνης (κομμάτια κουζίνας) 1.95x0.60m. Βρήκα επίσης μεταλλικές συρταριέρες από το IKEA (Antonius). Τέλεια! Μπορώ να κάνω έναν πάγκο εργασίας με συρτάρια.The dressers need a good cleaning and anti-rust medium. For the wired drawers I used spray primer and spray paint.

Οι συρταριέρες χρειάζονται ένα καλό καθάρισμα και αντιδιαβρωτικό μέσο. Για τα συρμάτινα συρτάρια χρησιμοποίησα αστάρι ψεκασμού και βαφή ψεκασμού.


The issue that I faced was that I didn’t have the specific bent metal corners that secure the horizontal surface with the dressers. The easy solution is to use metal corners and wire from the local market hardware shop. And here is a new workbench with materials that I easily found and of course some work from me.
Το ζήτημα που αντιμετώπισα ήταν ότι δεν έχω τις συγκεκριμένες λυγισμένες γωνιές από μέταλλο που ασφαλίζουν την οριζόντια επιφάνεια με τις συρταριέρες.
Η εύκολη λύση είναι υλικά από το τοπικό χρωματοπωλείο. Μεταλλικές γωνίες και σύρμα. Και εδώ είναι ένας καινούριος πάγκος εργασίας με υλικά που  βρήκα εύκολα και φυσικά κάποια δουλειά από μένα.The last step is to bold the 2 melamine pieces together
Το τελευταίο βήμα είναι να βιδώσω τα 2 κομμάτια μελαμίνης μεταξύ τους
Sunday, 16 June 2019

DIY side tables update/Ανακαινίζω βοηθητικά τραπεζάκια


Two side tables update. Sandpaper, chalk paints, ricepaper, decoupage glue, White Crocodile crackle effect, grey-silver powder, titanium white powder, acrylic varnish spray, polyurethane varnish, wooden carved decorative braid and pearl gel are the main materials of this project.

Ανακαίνιση δύο βοηθητικώ τραπεζιών. Γυαλόχαρτο, χρώματα κιμωλίας, ριζόχαρτο, κόλλα ντεκουπάζ, κρακελέ 2 συστατικών crocodile effect, γκρι-ασημί σκόνη, λευκό του τιτανίου σκόνη, ακρυλικό βερνίκι σε σπρέι, πολυουρεθάνης, ξυλόγλυπτη τρέσα και πάστα εφέ πέρλας είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.

Before/ΠρινSaturday, 15 June 2019

DIY old racket restoration/Αναπαλαίωση παλιάς ρακέτας


Old racket restoration. Torch, sandpaper, polyurethane varnish, chalk paint, stencil, ricepaper, decoupage glue and titanium white pigment are the main materials of this project.

Αναπαλαίωση παλιάς ρακέτας. Φλόγιστρο, γυαλόχαρτο, βερνίκι πολυουρεθάνης, χρώμα κιμωλίας, στένσιλ, ριζόχαρτο, κόλλα ντεκουπάζ και σκόνη λευκό του τιτανίου είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.

Before/Πριν

After/Μετά

Saturday, 1 June 2019

DIY wooden breadbox makeover/Ανακαίνιση ξύλινης ψωμιέρας


Wooden breadbox makeover. Chalk paints, liquid wax, sandpaper, napkin, decoupage glue, modeling paste and stencils are the main materials for this project.

Aνακαίνιση μιας ξύλινης ψωμιέρας. Χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί, γυαλόχαρτο, χαρτοπετσέτα, κόλλα ντεκουπάζ, πάστα διαμόρφωσης και στένσιλ είναι τα βασικά υλικά αυτής της χειροτεχνίας.


Tuesday, 28 May 2019

DIY wooden dresser update (chalk paint)/Ανακαίνιση ξύλινης συρταριέρας (χρώματα κιμωλίας)


Old wooden dresser update with chalk paint. It is an IKEA dresser (IVAR). Chalk paint, liquid wax, sandpapers, acrylic putty and stencil are the main materials for the external surfaces. For the inside part of drawers I used scrap-booking paper, wood-glue, decoupage glue and acrylic varnish.

Ανακαίνηση μια παλιάς ξύλινης συρταριέρας με χρώματα κιμωλίας. Είναι μια συρταριέρα από το ΙΚΕΑ (IVAR). Χρώματα κιμωλίας, υγρό κερί, γυαλόχαρτα, ακρυλικός στόκος και στένσιλ είναι τα βασικά υλικά για τις εξωτερικές επιφάνειες. Για το εσωτερικό μέρος των συρταριών χρησιμοποίησα χαρτί  scrap-booking, ξυλόκολλα, κόλλα ντεκουπάζ και ακρυλικό βερνίκι.Monday, 27 May 2019

DIY wine bottle decoration (spherical)/Διακόσμηση σε μπουκάλι κρασιού (σφαιρικό)


Spherical wine bottle decoration. Primer, gesso, acrylic paints, 2 component crackle medium, blue pigment, napkins, decoupage glue, acrylic varnish, cords, decofoam fibers and its glue, kitchen film and a plastic bowl (mold).

Διακόσμηση σφαιρικού μπουκαλιού με  κρασί. Αστάρι, γκέσο, ακρυλικά χρώματα, κρακελέ 2 συστατικών, μπλέ σκόνη, χαρτοπετσέτες, κόλλα ντεκουπάζ, ακρυλικό βερνίκι, κορδόνια, ίνες decofoam και η κόλλα του, μεμβράνη κουζίνας και ένα πλαστικό μπολ (καλούπι).


Sunday, 26 May 2019

DIY coffee plate reverse decoupage /Αντίστροφο ντεκουπάζ σε πιατάκι του καφέ
Reverse decoupage on the central part of a glass coffee plate and 2 components crackles effect for glass. For the cups, chipboard, pearl pen and gloss glaze for shine and protection.


Ανίστροφο ντεκουπάζ στο κέντρο ενός γυάλινου πιάτου του καφέ και κρακελέ 2 συστατικών
για γυαλί. Για τις κούπες, chipboars (διακοσμητικά χαρτονάκια), pearl pen και gloss glaze για λάμψη και προστασία.Saturday, 25 May 2019

Dripping technique


This painting created during a seminar I attended. Chris Leloudis (facebook Chris Leloudis B) teaches the course.
I really like this technique!
Αυτός ο πίνακας δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου το οποίο παρακολούθησα. Ο Χρήστος Λελούδης διδάσκει το μάθημα (facebook Χρήστος Λελούδης Chris Leloudis B).
Μου αρέσει πολύ αυτή η τεχνική!

Tuesday, 14 May 2019

Poppies on canvas /Παπαρούνες σε καμβάThis painting created during a seminar I attended. Chris Leloudis (facebook Chris Leloudis B) teaches the course.
I enjoyed it!
Αυτός ο πίνακας δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός σεμιναρίου το οποίο παρακολούθησα. Ο Χρήστος Λελούδης διδάσκει το μάθημα (facebook Χρήστος Λελούδης Chris Leloudis B).
Το απόλαυσα!